BACK

Внедряване на иновативен продукт

 

 

 

 

На 18.01.2017 г. „Армар Корпорейшан Дженерал Техникал Ко-оперейшан“ ООД подписа договор

BG16RFOP002­1.001-0029-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на

икономиката с предмет изпълнение на проект: „Внедряване на иновативен продукт в производствената

програма на Армар Корпорейшан Дженерал Техникал Ко-оперейшан“ ООД.

 

Проектът е свързан със закупуването на CNC струг, четири-осен вертикален обработващ център работна

станция и специализиран софтуерен продукт. Така описаните активи ще позволят дружеството да

произвежда основни детайли за внедряваната чрез проекта иновация. 

 

Активите ще се закупят със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 429 325.92 лв., от които 386 393.33 лв. Безвъзмездна

финансова помощ (328 434.34 лв. европейско и 57 958.99 лв. национално съфинансиране) и 42 932.59

лв. собствено съфинансиране.

 

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационната дейност на "Армар Корп. ДТК" ООД в тематична

област „Мехатроника и чисти технологии“, направление „Производство на базови елементи, детайли,

възли и оборудване, вграждане като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв

агрегат“ от ИСИС чрез внедряването в редовно производство и пазарна реализация на иновативен

продукт, свързан с отбраната (ПСО).  

 

Специфични цели на проекта:

ü  Внедряване в редовно производство на иновативен в общоевропейски и световен мащаб ПСО;

ü  Разширяване капацитета за производство на иновативни продукти в областите на ИСИС

ü  и  разширяване портфолиото от предлагани продукти на „Армар Корп. ДТК" ООД с иновативен ПСО – Armblast TB;

ü  Повишаване конкурентоспособността и разширяване пазарната реализация на "Армар Корп. ДТК" ООД.

 

Резултати:

·                Предлагане на иновативен продукт свързан с отбраната в световен мащаб;

·                Производство на детайли за гранатата, като основен компонент на иновативния ПСО;

·                Софтуерно обезпечаване на:

Ø   точното и бързо трансфериране на данни от технологичната документация към машините

    за производство на детайлите;

Ø   задаване и проверка на размерите на заготовките;

Ø   проверка и сравняване на данните в процеса на окачествяване на произведения продукт,

    със заданието по технологична документация; 

·                Реализация на иновативен продукт в първата година след реализацията на проекта;

·                Разширяване на продуктовото портфолио на компанията с иновативен ПСО;

·                Разширяване на маркетинговите възможности за презентиране на продукта,

             поради осигуреното производство на продукта

·                Увеличаване на приходите от продажба и постигане на нетни приходи от продажби

             в първата година след реализацията на проекта.

 

 

 

 

Проект  BG16RFOP002-1.001-0029-С01 Внедряване на иновативен продукт в производствената програма на „Армар Корпорейшан Дженерал Техникал Ко-оперейшан“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Армар Корпорейшан Дженерал Техникал Ко-оперейшан“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО